ylapalkki logo

 

 

TUOTTEEN JA ASIAKKAIDEN MÄÄRITTELY

Asiakkaat ja tuote
  Vakinainen koulutus Aikuiskoulutus
Tuote Henkilö, jolla on työelämän vaatimusten mukaiset tiedot, taidot ja asenteet Lisääntynyt ammattitaito sekä siihen liittyvät tiedot, taidot ja asenteet
Ulkoinen asiakas 1. Työelämä A. Opiskelija
  2. Rahoittaja B. Työelämä
  3. Opiskelija C. Rahoittaja
  4. Opiskelijan holhooja  
Sisäinen asiakas Henkilökunta Henkilökunta
  Opiskelija Opiskelija

 

LAATUPOLITIIKKA

Päämäärä on tuottaa maalaus-, pintakäsittely-, lattianpäällystys-, verhoilu-, sisustus- ja veneenrakennusalan työelämän tarpeiden mukaisia koulutus-, konsultointi- ja kehittämispalveluja kilpailukykyiseen hintaan asiakkaan haluamalla tavalla.

Oppilaitos toimii asiakkaiden ehdoilla. Toimimalla asiakkaiden haluamalla tavalla kehittäen jatkuvasti toimintaa varmistamme koulutus-, konsultointi- ja kehittämispalvelujen laadun.

Jokainen meistä toimii itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Saavuttaaksemme päämäärämme on meidän jokaisen sitouduttava laatuun ja toimimaan jatkuvaan parantamiseen kaikessa toiminnassamme.

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Turun Ammattiopistosäätiö, TAO sitoutuu noudattamaan ympäristölakeja ja -määräyksiä. Pystymme vaikuttamaan ympäristön kuormitukseen vähentävästi panostamalla henkilökunnan ja opiskelijoiden asenteisiin ympäristöasioissa.

Oppilaitoksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn, sillä jätteiden syntyminen ja poiskuljettaminen on suuri ympäristöllinen vaikutus oppilaitoksen toiminnassa.

Jokaisen henkilön oppilaitoksessa on tärkeä tiedostaa ympäristönäkökohtiin perehtymisen ja puuttumisen merkitys, sillä tämä on pohjana säätiön toiminnan kehittämisessä ympäristöasioissa. Jokaisen on sitouduttava noudattamaan säätiön ohjeita ja ympäristöohjelmia sekä kehittämään toimintaa ympäristömyönteisemmäksi.

TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSPOLITIIKKA


TAO, Turun Ammattiopistosäätiön työ- ja opiskeluturvallisuuden pyrkimyksenä on nolla tapaturmaa. Oppilaitoksessamme nolla tapaturmaa tarkoittaa ajattelumallia, jossa jokainen henkilö pyrkii taholtaan parantamaan oppilaitoksemme turvallisuutta.

Ajatuksena on saada opiskelijat ja henkilöstö ymmärtämään paremmin oppilaitoksemme turvallisuuskulttuuri kokonaisuutena, yksittäisten työkalujen sijaan. Jokaisen tulee pyrkiä omalla esimerkillään luomaan keskuuteen kulttuuri, jossa työturvallisuus asiat ymmärretään ja niihin suhtaudutaan vakavasti.

Lakien ja asetusten noudattaminen luo pohjan oppilaitoksemme turvallisuudelle. Lisäksi laatujärjestelmäämme on laadittu ohjeita ja työkaluja joilla varmistetaan työterveys ja työturvallisuusjärjestelmän toimivuus. Työkaluja ja ohjeita, sekä niiden toimivuutta seurataan ja korjataan jatkuvasti.

Jokaisen tulee ymmärtää vastuunsa omasta ja muiden turvallisuudesta. Erilaisilla tukitoimilla, kuten koulutuksilla, teknisillä ratkaisuilla, ohjelmilla ja kannustimilla pyritään luomaan niin opiskelijoihin, kuin henkilökuntaankin kulttuuri, jossa työturvallisuus sulautuu luontevasti arkeemme. Luontevaa arjen turvallisuutta saadaan pidettyä yllä yksinkertaisilla, toimivilla ja ennalta suunnitelluilla ratkaisuilla.

HENKILÖSTÖ

Henkilökuntamme opettajilla on alansa koulutus ja kokemusta työelämästä. Muu henkilökunta on valittu kyseessä olevien tehtävien vaatimusten perusteella.

Oppilaitoksella on käytössään eri alojen asiantuntijat johtuen hyvistä työelämäsuhteista.

Oppilaitoksen organisaatiorakenne on kolmiportainen. Jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla on esimiehenään sektorijohtaja tai rehtori.

Yli puolet henkilökunnasta on lehtoreita ja päätoimisia tuntiopettajia. Oppilaitos käyttää myös ulkopuolisia ns. sivutoimisia tuntiopettajia. Heidän osuutensa kaikista opettajista on noin kolmasosa.

Muu henkilökunta koostuu toimistohenkilöistä, varastonhoitajista sekä Oltermannin työntekijöistä. Kiinteistö- ja ruokalapalvelut on pääosin ulkoistettu.

MARKKINOINTI

Markkinointimme ensisijaisena tavoitteena on varmistaa opiskelijoiksi hakeutuvien määrä vastaamaan hankintasopimusten tai normien mukaisia opiskelijamääriä. Näin saamme työelämään hyviä osaajia kohtuullisin kustannuksin.

Yksityisenä oppilaitoksena pystymme nopeasti reagoimaan markkinatilanteen muutokseen. Näin pystymme säilyttämään asiakkaidemme tyytyväisyyden toimintaamme.

Asiakaspalaute on meille ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin ja kehittää toimintaamme.

OPETUSTOIMINTA

Opetustoimintamme keskeisenä tehtävänä on valmentaa opiskelijoita työelämään markkinoiden ja koulutuksen tilaajan vaatimuksen mukaisesti.

Valitsemalla parhaat mahdolliset opiskelijat ja käyttämällä asiantuntemusta hyväksemme luomme peruslähtökohdat hyvälle opiskelijoiden valmentamiselle. Prosessin aikana ja päätteeksi valmennettavien opiskelijoiden laatu ja jäljitettävyys varmistetaan toimimalla dokumentoitujen menetelmien mukaisesti.

Oppilaitoksessa on seitsemän tutkintonimikkeiden mukaista linjaa: maalaus, pintakäsittely, lattianpäällystys, veneenrakennus, verhoilu, sisustus ja rakennuspeltiseppä. Jokaisella linjalla valmennuksessa kiinnitetään huomiota ammattitaidon lisäksi työelämän vaatimaan työaikojen noudattamiseen ja työntekokuriin. Tavoitteena on opiskelijoiden sijoittuminen suoraan työelämään tai jatkaminen opintojaan ammattikorkeakoulutasolla.

ITSEARVIOINTI

Oppilaitoksessa on käytössä itsearviointijärjestelmänä EFQM:n perustuva Tyylikäs ja laadukas TAO –käsikirja. Säätiöllä on erillinen koulutuksen järjestäjän arviointisysteemi, joka perustuu Opetushallituksen laadunhallintaohjeisiin.

LAADUNOHJAUS

Toimintamme jatkuvan kehittämisen ja palvelukykymme varmistamiseksi käytössämme on ISO 9001-standardin mukainen laatujärjestelmä, joka kattaa TAO:n opetustoiminnan ja konsultointipalvelut.

Laatujärjestelmämme koostuu neljästä tasosta. Laatupolitiikka järjestelmän huipulla määrittelee kehittämisen suuntaviivat.

pyramidi

LAATUJÄRJESTELMÄN PERUSRAKENNE

A. Laatukäsikirja B. Toimintaohjeet C. Työohjeisto L. Lomakkeisto
Laatukäsikirja
Prosessikaaviot
Opiskelijavalinta ja markkinointi
Opiskelun suunnittelu
Opetus ja opiskelijat
Hallinto ja sisäiset palvelut
Laadunohjaus
Asiakaspalaute
Sabloni ja muu liiketoiminta
   

 

A-tason laatukäsikirja sisältää yrityksen laatupolitiikan ja lyhyen esityksen TAO, Turun ammattiopiston toiminnasta ja laatujärjestelmän rakenteesta.  Jokaisella sektorilla on oma prosessikaavionsa: Ammatillisen koulutuksen prosessikaavio, Aikuiskoulutuksen prosessikaavio ja Oltermannin prosessikaavio (EU-projektit).
 
B-tason toimintaohjeet käsittelevät ydinprosessien toimintojen tavoitteita, laajuutta, vastuuhenkilöitä ja toimintatapoja.
 
C-taso koostuu työohjeista, yksityiskohtaisista työvaiheiden ohjeista.

L-taso koostuu lomakkeista.
 
Ympäristön tilasta ei viestitä julkisesti.

Ympäristölakien, -asetusten ja määräysten vaatimusten täyttymisestä ohjeissa vastaa laatuvastaava Petri Leimu. Hän vastaa myös laatujärjestelmän ylläpidosta, niiltä osin kuin laatu- ja ympäristöstandardit sitä vaativat.
 
Laatupolitiikan ja laatujärjestelmän toteutumista ja toimivuutta käytännössä seurataan johdon katselmuksissa.
 
Toimintamme noudattaa ISO 9001:2000
laadunvarmistusstandardin ja Ympäristöstandardin ISO 14001:2004 vaatimuksia. Siitä on osoituksena sertifikaatit, jotka on myöntänyt meille Lloyd´s Register vuonna 2001. Laadunvarmistus on sertifioitu ensimmäisen kerran vuonna 1998.

lloyds

 

PIKALINKIT

taostatöihin
skilssnollis

westiev

laadut vihrealippu facebook
Instagram
flag